top of page

Algemene Voorwaarden

 

N-Academy is een handelsnaam van N-Brows (hierna “N-Academy” genoemd). N-Academy verzorgt trainingen, cursussen, opleidingen en workshops (hierna “diensten” genoemd). Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze Algemene Voorwaarden door voordat u tot de aankoop van een dienst overgaat of materialen van deze website opent of download.

 

Door een van onze diensten af te nemen, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt u dat de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. In het geval dat u werkgever bent, dan dient u ervoor te zorgen dat deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing zijn op uw werknemers die een van onze diensten afnemen.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 2. N-Academy: N-Academy is een handelsnaam van N-Brows gevestigd aan Cleopatralaan 3, 5926 TB te Venlo, Nederland en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 58356150, ook te vinden op www.n-academy.nl.

 3. Consument: de klant een natuurlijk persoon die een behandeling ondergaat.

 4. Dienst(en): training, cursus, opleiding, workshop zoals beschreven in de overeenkomst.

 5. Producten: alle producten zoals beschreven in de overeenkomst.

 6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, copyright rechten alsmede rechten op knowhow.

 7. Offerte: een schriftelijk of digitaal aanbod van N-Academy

 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met N-Academy een overeenkomst heeft gesloten. Opdrachtgever is dit geval is veelal de cursist of deelnemer aan de cursus of de opdrachtgever die handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf.

 9. Overeenkomst: een overeenkomst tussen partijen waarbij N-Academy zijn diensten aan de opdrachtgever levert en waar de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.

 10. Partij(en): N-Academy en opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

 11. Vertrouwelijke informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een partij en informatie waarvan een partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

 12. Werknemer: de persoon die in dienst is van een van de partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende partij.

 13. Klant: de opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 

 Artikel 2 - Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen opdrachtgever en N-Academy, indien opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met N-Academy heeft aanvaard.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de overeenkomst voor zover partijen dit schriftelijk overeenkomen.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan opdrachtgever in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van N-Academy zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 1 dag.

 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van N-Academy en het voldoen aan de daarbij door N-Academy gestelde voorwaarden. Indien opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt N-Academy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal worden aanvaard.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. N-Academy zal na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start N-Academy direct met de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt N-Academy opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door N-Academy te leveren diensten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan N-Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan N-Academy worden verstrekt.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft N-Academy het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

 6. N-Academy is niet gehouden om werkzaamheden door opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen of diensten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die door of namens opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd/ uitgevoerd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering/ uitvoering daarvan.

 

Artikel 5 – Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de diensten.

 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde annuleren of opzeggen met inachtneming de overeengekomen opzegt termijn. Indien er geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de overeenkomst.

 3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een contactdienst (contact training, cursus, opleiding, workshop) met een vastgelegde startdatum geldt, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingenregeling:

 • De opdrachtgever heeft na inschrijvings-/ aanmeldingsdatum een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de overeenkomst kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktijd vervalt indien het eerste contact moment van de dienst, binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt.

 • Bij annulering/ opzegging 4 weken (=28 dagen) voor het eerste contactmoment van de overeenkomst (start training, cursus, opleiding, workshop) is de annulering/ opzegging kosteloos.

 • Bij annulering/ opzegging 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor het eerste contactmoment van de overeenkomst (start training, cursus, opleiding, workshop) is 50% van het dienstenbedrag verschuldigd.

 • Bij annulering/ opzegging binnen 2 weken (=14 dagen) voor het eerste contactmoment van de overeenkomst (start training, cursus, opleiding, workshop) is 100% van het dienstenbedrag verschuldigd.

 • Bij meerdaagse contactmomenten is het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd, ook al is de opdrachtgever niet in staat alle dagen te bij te wonen. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen.

 1. Annulering/ opzegging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk middels het herroepingsformulier te geschieden, geadresseerd aan de cursusadministratie van N-Academy, afdeling Annuleringen, Cleopatralaan 3, 5926 TB Venlo. Het herroepingsformulier is terug te vinden op onze website.

 2. De annulering/ opzegging van de overeenkomst wordt geregistreerd op het moment dat de annulering/ opzegging door N-Academy is ontvangen.

 3. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever is het volledige dienstenbedrag verschuldigd.

 4. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd.

 5. Indien opdrachtgever door ziekte niet of niet meer kan deelnemen, dient dit altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan N-Academy (met een doktersverklaring bijgevoegd). In dat geval zal door N-Academy worden bekeken of de opdrachtgever op een ander contactmoment kan deelnemen. De betalingsverplichting zal echter onverminderd van kracht blijven.

 6. N-Academy behoudt zich het recht de overeenkomst (training, cursus, opleiding, workshop) bij onvoldoende deelname te annuleren of wijzigen.

 7. In het geval dat de overeenkomst (training, cursus, opleiding, workshop) niet uitgevoerd kan worden, zal N-Academy het volledig betaalde bedrag terugbetalen. N-Academy is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten of gemiste inkomsten, mocht de overeenkomst (training, cursus, opleiding, workshop) niet uitgevoerd kunnen worden.

 8. N-Academy mag de overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: opdrachtgever failliet is verklaard; opdrachtgever surseance van betaling is verleend; de onderneming van zakelijke klant wordt ontbonden of geliquideerd.

 9. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

 

Artikel 6 – Inschrijving/ Aanmelding

 1. Inschrijving/ aanmelding voor een dienst kan plaatsvinden door middel van het online invullen van het contact/ inschrijf/ aanmeldformulier. Tevens kan inschrijving/ aanmelding plaatsvinden door het sturen van een e-mail naar N-Academy. Een (online) inschrijving/ aanmelding voor een dienst leidt tot een overeenkomst.

 2. Bij inschrijving/ aanmelding gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van N-Academy. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van N-Academy.

 

Artikel 7 - Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt N-Academy het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst. Alle door N-Academy genoemde prijzen zijn in euro’s, tenzij ander vermeld. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist.

 2. Alle door N-Academy genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien een prijs is gebaseerd op door opdrachtgever klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft N-Academy het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door N-Academy gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt N-Academy opdrachtgever/ klant een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

 6. Bij een niet-tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

 7. N-Academy kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien N-Academy op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van N-Academy aan opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen/ diensten eigendom van N-Academy zolang N-Academy geen volledige betaling van het gehele overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan N-Academy worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

 2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat N-Academy kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

 3. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht N-Academy en diens werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

 

Artikel 10 - Levering

 1. N-Academy levert aan de opdrachtgever tijdig de benodigde middelen om de dienst af te kunnen nemen. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 2. Bij de koop van een dienst zonder een contactmoment (onlinetraining) dan geldt een maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, dan kan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.

 3. N-Academy blijft te allen tijde eigenaar van alle diensten en producten, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens N-Academy, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens tekortkomingen.

 4. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of werk woeden beoordeeld en gecorrigeerd.

 

Artikel 11 - Weigering toegang
N-Academy kan de toegang tot de dienst (training, cursus, opleiding, workshop) ontzeggen ingeval er sprake is van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het dienstenbedrag, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de opdrachtgever zich volgens de Algemene Voorwaarden verplicht.

 

Artikel 12 - Garantie

 1. N-Academy staat ervoor in dat geleverde diensten en (daaruit voortkomende) producten of resultaten voldoen aan de overeenkomst. De in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door N-Academy gegrond wordt geacht. N-Academy zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de overeenkomst.

 3. Een door N-Academy, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die opdrachtgever op grond van de overeenkomst heeft.

 4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat opdrachtgever niet de adviezen van N-Academy heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

 

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de dienst, waaronder begrepen alle afbeeldingen, theoriemateriaal, tekeningen, (technische) omschrijvingen, copyright, websiteinformatie en adviezen welke N-Academy verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij N-Academy.

 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van N-Academy en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

 

Artikel 14 - Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 30.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. N-Academy is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door N-Academy aangeboden dienst en andere activiteiten.

 2. N-Academy is niet verantwoordelijk voor het fout parkeren van auto’s in eigendom van de opdrachtgever. Kosten van bekeuringen en wegsleepkosten zijn voor de opdrachtgever.

 3. Ondanks de zorg die door N-Academy aan de correcte invoer van de dienst wordt besteed, kan N-Academy niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de informatiegids en de website.

 4. N-Academy is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de opdrachtgever. Bij zwangerschap, astma of andere aandoeningen dient de cursist zelf na te vragen (gezondheidsverklaring) bij een arts of een deskundige of de dienst kan worden afgenomen of de opdrachtgever als model kan opteren.

 5. (Ex-) opdrachtgevers van N-Academy, die consumenten (natuurlijke personen) behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun consumenten (natuurlijke personen). Dat betekent dat N-Academy nooit aansprakelijk is voor eventuele schade die een consument (natuurlijke persoon) door een behandeling van een (ex-) opdrachtgever lijdt.

 6. Is de behandeling waarvoor opdrachtgever bij N-Academy een opleiding heeft gevolgd door veranderende wet- en regelgeving of door veranderende interpretatie van de huidige wet- en regelgeving niet langer toegestaan? Dan is N-Academy onder geen beding gehouden tot restitutie van al betaalde gelden voor de dienst of op andere wijze aansprakelijk of gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan (cliënten van) (ex-) opdrachtgevers.

 7. De totale aansprakelijkheid van N-Academy voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van N-Academy, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

 8. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van N-Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 9. Aansprakelijkheid van N-Academy jegens opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door N-Academy gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst, is uitgesloten.

 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij N-Academy meldt.

 11. De aansprakelijkheid van N-Academy met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever N-Academy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en N-Academy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat N-Academy in staat is adequaat te reageren.

 12. Opdrachtgever vrijwaart N-Academy voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten/ natuurlijke personen van opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of de dienst.

 13. N-Academy kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien N-Academy in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. N-Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 14. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, on-beschikbaarheid van werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

 15. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

 

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Voor klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling: https://www.n-academy.nl/klachtenregeling

 

Artikel 17 - Privacywetgeving

Persoonsgegevens worden door N-Academy strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan N-Academy toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden. Ook wordt beeldmateriaal, gemaakt tijdens de dienst (training, cursus, opleiding, workshop), voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien cursist of model hier niet mee instemt, dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaand aan de opleiding, training of workshop.

 

Artikel 18 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. N-Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomst en met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.n-academy.nl, per e-mail aan opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan N-Academy kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 3. Indien een opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient opdrachtgever dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan N-Academy. N-Academy kan dan de wijziging heroverwegen. Indien N-Academy de wijziging niet intrekt, kan opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

 

Artikel 19 - Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar N-Academy gevestigd is.

 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 4. Indien een bepaling in de overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 5. N-Academy is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij die N-Academy of de bedrijfsactiviteiten van N-Academy overneemt.

 

Handelsnaam, inschrijving KvK en geldigheid
N-Academy is een handelsnaam van N-Brows en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58356150. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 15 februari 2020.

bottom of page